محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

لیست قیمت محصولات

98/01/24لیست قیمت محصولات مورخ

نوع ورق (تاراز)

قیمت

نوع ورق (ورق خودرو)

قیمت

هفت الماس

قیمت

گالوانیزه 0/40 عرض 1000

113500

گالوانیزه 0/40 عرض 1000

113500

گالوانیزه 0/40 عرض 1000

--------

گالوانیزه 0/40 عرض 1250

113500

گالوانیزه 0/40 عرض 1250

113500

گالوانیزه 0/40 عرض 1250

--------

گالوانیزه 0/45 عرض 1000

106000

گالوانیزه 0/45 عرض 1000

106000

گالوانیزه 0/45 عرض 1000

--------

گالوانیزه 0/45 عرض 1250

104800

گالوانیزه 0/45 عرض 1250

104800

گالوانیزه 0/45 عرض 1250

--------

گالوانیزه 0/48 عرض 1000

103800

گالوانیزه 0/48 عرض 1000

103800

گالوانیزه 0/48 عرض 1000

--------

گالوانیزه 0/48 عرض 1250

102500

گالوانیزه 0/48 عرض 1250

102500

گالوانیزه 0/48 عرض 1250

--------

گالوانیزه 0/50 عرض 1000

102900

گالوانیزه 0/50 عرض 1000

102900

گالوانیزه 0/50 عرض 1000

--------

گالوانیزه 0/50 عرض 1250

102200

گالوانیزه 0/50 عرض 1250

102200

گالوانیزه 0/50 عرض 1250

100700

گالوانیزه 0/55 عرض 1000

95900

گالوانیزه 0/55 عرض 1000

95900

گالوانیزه 0/55 عرض 1000

--------

گالوانیزه 0/55 عرض 1250

95900

گالوانیزه 0/55 عرض 1250

95900

گالوانیزه 0/55 عرض 1250

--------

گالوانیزه 0/58 عرض 1250

95400

گالوانیزه 0/58 عرض 1250

95400

گالوانیزه 0/58 عرض 1250

--------

گالوانیزه 0/60 عرض 1000

95300

گالوانیزه 0/60 عرض 1000

95300

گالوانیزه 0/60 عرض 1000

--------

گالوانیزه 0/60 عرض 1250

95200

گالوانیزه 0/60 عرض 1250

95200

گالوانیزه 0/60 عرض 1250

93000

گالوانیزه 0/70 عرض 1000

89500

گالوانیزه 0/70 عرض 1000

89500

گالوانیزه 0/70 عرض 1000

--------

گالوانیزه 0/70 عرض 1250

89500

گالوانیزه 0/70 عرض 1250

89500

گالوانیزه 0/70 عرض 1250

88800

گالوانیزه 0/80 عرض 1000

89100

گالوانیزه 0/80 عرض 1000

89100

گالوانیزه 0/80 عرض 1000

--------

گالوانیزه 0/80 عرض 1250

89100

گالوانیزه 0/80 عرض 1250

89100

گالوانیزه 0/80 عرض 1250

88800

گالوانیزه 0/90 عرض 1000

91000

گالوانیزه 0/90 عرض 1000

91000

گالوانیزه 0/90 عرض 1000

--------

گالوانیزه 0/90 عرض  1250

91000

گالوانیزه 0/90عرض 1250

91000

گالوانیزه 0/90عرض 1250

91000

گالوانیزه  1 عرض 1000

89300

گالوانیزه  1 عرض 1000

89300

گالوانیزه  1 عرض 1000

88400

گالوانیزه 1 عرض 1250

89300

گالوانیزه 1 عرض 1250

89300

گالوانیزه 1 عرض 1250

88400

گالوانیزه 1/25عرض 1000

88500

گالوانیزه 1/25 عرض 1000

88500

گالوانیزه 1/25 عرض 1000

--------

گالوانیزه 1/25عرض 1250

88500

گالوانیزه 1/25 عرض 1250

88500

گالوانیزه 1/25 عرض 1250

88200

گالوانیزه  1/5  عرض 1000

88500

گالوانیزه 1/5 عرض 1000

88500

گالوانیزه 1/5 عرض 1000

88000

گالوانیزه 1/5 عرض 1250

88500

گالوانیزه 1/5 عرض 1250

88500

گالوانیزه 1/5 عرض 1250

88000

گالوانیزه  1/8 عرض 1000

89700

گالوانیزه 1/8 عرض 1000

89700

گالوانیزه 1/8 عرض 1000

--------

گالوانیزه  1/8  عرض 1250

89700

گالوانیزه  1/8  عرض 1250

89700

گالوانیزه  1/8  عرض 1250

--------

گالوانیزه 2 عرض 1000

89500

گالوانیزه 2 عرض 1000

89500

گالوانیزه 2 عرض 1000

--------

گالوانیزه 2 عرض 1250

89500

گالوانیزه 2 عرض 1250

89500

گالوانیزه 2 عرض 1250

--------

 

 98/01/18 لیست قیمت محصولات مورخ

نوع ورق) ورق روغنی)

          قیمت

80 عرض 1000 روغنی

90 عرض 1250 روغنی 

1/25 عرض 1250 روغنی 

                                           

1/5 عرض 1000 روغنی